Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania w trybie online ograniczonych w czasie rezerwacji lokali mieszkalnych powstałych w ramach realizowanego przez TTS Development Piotr Turski i Wspólnicy spółka komandytowa z siedzibą w Lublinie przedsięwzięcia deweloperskiego polegającego na budowie  przez Dewelopera 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych oznaczonych symbolami A i B, wraz z zewnętrznymi miejscami parkingowymi, infrastrukturą techniczną oraz obsługą komunikacyjną przy ul. Makowej w Kraśniku, na działce o numerze ewidencyjnym 923/58, dla której Sąd Rejonowy w Kraśniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr LU1S/00045507/1, na okres poprzedzający zawarcie pisemnej umowy rezerwacyjnej lub notarialnej umowy deweloperskiej.

Z uwagi na panujące warunki pandemii spowodowane wirusem COVID-19, rezerwacja Lokalu na warunkach określonych niniejszym Regulaminem ma na celu umożliwienie Rezerwującym dokonania ograniczonej w czasie Rezerwacji Lokalu przy wykorzystaniu środków porozumienia się na odległość bez konieczności bezpośredniego kontaktu z pracownikami Działu Sprzedaży Dewelopera, dając możliwość podjęcia ostatecznej oraz przemyślanej przez Rezerwującego decyzji w zakresie przystąpienia do zawarcia z Deweloperem Umowy rezerwacyjnej lub Umowy Deweloperskiej, przy jednoczesnej gwarancji, iż wybrany przez Rezerwującego Lokal w okresie Rezerwacji nie zostanie zarezerwowany przez inną osobę.

ROZDZIAŁ I – DEFINICJE:

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Deweloper – TTS Development Piotr Turski i Wspólnicy spółka komandytowa (wcześniej: TTS Development Piotr Turski i Wspólnicy spółka jawna) z siedzibą w Lublinie przy ulicy Nałęczowskiej 14, 20-701 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000929736, NIP: 7123323810, REGON: 365939496, telefon kontaktowy: +48 730 608 312 (w Dni robocze w godzinach 8-16, koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora, z usług którego korzysta Rezerwujący), e-mail: bok@ttsdevelopment.pl;
 2. Strona internetowa – strona udostępniana przez Dewelopera pod adresem URL: www.ttsdevelopment.pl;
 3. Strona Lokalu – pojedyncza podstrona na Stronie internetowej, na której przedstawione są szczegółowe informacje na temat danego Lokalu;
 4. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy;
 5. Rezerwujący – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Rezerwacji Lokalu poprzez Stronę internetową;
 6. Lokal – samodzielny lokal mieszkalny w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2019 r. poz. 737, 1309 i 1469) znajdujący się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, który zostanie wybudowany przez Dewelopera w ramach Przedsięwzięcia Deweloperskiego i który stanowi przedmiot Rezerwacji, z wyłączeniem lokali o innym przeznaczeniu niż cele mieszkaniowa;
 7. Umowa rezerwacyjna – zawarta w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, umowa, na podstawie której Deweloper dokona rezerwacji na rzecz Rezerwującego lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, który zostanie wybudowany przez Dewelopera w ramach Przedsięwzięcia Deweloperskiego i zapewni Rezerwującemu prawo pierwszeństwa do zawarcia Umowy deweloperskiej dotyczącej tego lokalu mieszkalnego, zobowiązując się, że w okresie trwania tej Umowy rezerwacyjnej, nie będzie oferował tego lokalu do sprzedaży innym podmiotom niż Rezerwujący;
 8. Umowa deweloperska – zawarta w formie aktu notarialnego umowa, na podstawie której Deweloper będzie zobowiązany do ustanowienia lub przeniesienia na nabywcę po zakończeniu Przedsięwzięcia Deweloperskiego prawa odrębnej własności Lokalu, a Rezerwujący zobowiązany będzie do spełnienia świadczenia pieniężnego na rzecz Dewelopera na poczet ceny nabycia tego prawa;
 9. Rezerwacja – ograniczone w czasie zapewnienie Rezerwującemu prawa pierwszeństwa możliwości zawarcia Umowy rezerwacyjnej lub Umowy Deweloperskiej dotyczącej Lokalu wybranego poprzez Stronę internetową, na warunkach wskazanych w potwierdzeniu Rezerwacji i niniejszym Regulaminie;
 10. Przedsięwzięci Deweloperskie – przedsięwzięcie deweloperskie w rozumieniu art. 3 pkt. 6) Ustawy deweloperskiej polegające na budowie przez Dewelopera  2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych oznaczonych symbolami A i B, wraz z zewnętrznymi miejscami parkingowymi, infrastrukturą techniczną oraz obsługą komunikacyjną przy ul. Makowej w Kraśniku, na działce o numerze ewidencyjnym 923/58, dla której Sąd Rejonowy w Kraśniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr LU1S/00045507/1
 11. Cena – cena brutto Lokalu;
 12. Opłata rezerwacyjna – zwrotna opłata w wysokości 1000 zł, wnoszona przez Rezerwującego na poczet Rezerwacji;
 13. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z definicją zawartą w art. 22(1) Kodeksu cywilnego;
 14. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 121. z późn. zm.);
 15. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422);
 1. Ustawa deweloperska – ustawa z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1805 z późń. zm.);
 2. Ustawa konsumencka – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.);
 3. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art. 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku (t. jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 3 z późn. zm.);
 4. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady dokonywania Rezerwacji Lokali oferowanych przez Dewelopera poprzez Stronę internetową.

ROZDZIAŁ II – POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Dokonanie Rezerwacji Lokali oferowanych na Stronie internetowej odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Liczba oferowanych Lokali jest ograniczona. Realizacja Rezerwacji na Lokale odbywa się w kolejności, w jakiej zostały one złożone przez Rezerwujących.
 3. Informacje podane na Stronie internetowej (w szczególności dotyczące standardu wykończenia Lokali, ich powierzchni oraz Cen) nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, stanowią one jedynie zaproszenie do składania ofert określone w art. 71 Kodeksu cywilnego.
 4. Wszystkie podane na Stronie internetowej Ceny są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Cena nie zawiera wartości prawa do korzystania z miejsc parkingowych (na parkingu podziemnym i zewnętrznych miejsc parkingowych) i innych praw przynależnych (np. komórki lokatorskiej) , które będą każdorazowo ustalane przy zawarciu Umowy rezerwacyjnej lub Umowy deweloperskiej, w zależności od wyboru i wskazań Rezerwującego.
 5. Zabronione jest wykorzystywanie Strony internetowej do przesyłania niezamówionej informacji handlowej, spamu w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wykorzystywania Strony internetowej w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Dewelopera.
 6. W celu korzystania ze Strony internetowej, Rezerwujący powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia końcowego z dostępem do Internetu i poczty elektronicznej. Korzystanie ze Strony internetowej jest możliwe dla Rezerwującego dysponującego następującym wyposażeniem: a) komputer PC lub inne urządzenie z dostępem do Internetu; b) dostęp do Internetu; c) przeglądarka internetowa, np. Firefox, Internet Explorer, Google Chrome lub inna; d) aktywne konto e-mail.
 7. Bezpośredni kontakt Rezerwującego z Deweloperem jest możliwy za pośrednictwem Działu Sprzedaży Dewelopera mailowo lub telefonicznie. Wszelkie dane kontaktowe Dewelopera podane są w niniejszym Regulaminie oraz na Stronie internetowej w zakładce.
 8. Deweloper informuje, że nie stosuje żadnego Kodeksu dobrych praktyk.

ROZDZIAŁ III – USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu Rezerwującym dokonywania Rezerwacji Lokalu poprzez Stronę internetową.
 2. Rezerwujący nie mogą przesyłać treści, które mogłyby w jakikolwiek sposób naruszać dobra osobiste osób trzecich, czy Dewelopera, czy też naruszać jakiekolwiek inne prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej, tajemnicę przedsiębiorstwa. Zabronione jest także umieszczanie i przesyłanie przez Rezerwujących jakichkolwiek treści o charakterze obraźliwym, naruszających dobre obyczaje, przepisy prawne lub normy społeczne, czy też treści zawierające jakiekolwiek dane osobowe osób trzecich bez ich zgody, a także treści o charakterze reklamowym.
 3. Deweloper dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane działanie Strony internetowej. W przypadku, gdy usługi oferowane przez Dewelopera wskazane w niniejszym Regulaminie np. są z nim niezgodne, nie działają prawidłowo, Rezerwującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji, na zasadach określonych w Rozdziale VII Regulaminu.

ROZDZIAŁ IV – REZERWACJA, ANULOWANIE REZERWACJI:

 1. Dokonywanie Rezerwacji na Stronie internetowej jest możliwe 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, jednak Deweloper potwierdza możliwość telefonicznego potwierdzenia Rezerwacji jedynie w Dni robocze w godzinach od 8 do 16.
 2. W celu dokonania Rezerwacji na Stronie internetowej, Rezerwujący proszony jest o dokonanie następujących czynności: a) dokonanie wyboru Lokalu, a następnie kliknięcie przycisku <REZERWUJĘ>; b) wprowadzenie danych osobowych: imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu email, ewentualnie nazwy firmy, numeru telefonu, adresu email, nr NIP, danych rejestrowych oraz potwierdzenie zapoznania się z postanowieniami Regulaminu, w tym z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych oraz potwierdzenie pełnoletniości poprzez odznaczenie tego faktu w formularzu Rezerwacji, a następnie kliknięcie w przycisk <POTWIERDZAM REZERWACJĘ>; c) dokonanie weryfikacji danych i informacji dotyczących Rezerwacji otrzymanych od Dewelopera w drodze automatycznie wysłanej na wskazany w Rezerwacji adres email Rezerwującego wiadomości oraz: potwierdzenie prawidłowości powyższych danych i informacji poprzez kliknięcie w zawarty w treści wiadomości email przycisk <POTWIERDZAM REZERWACJĘ I PRZECHODZĘ DO PŁATNOŚCI>, co będzie skutkowało automatycznym przekierowaniem do płatności Opłaty rezerwacyjnej, lub modyfikacja/poprawienie powyższych danych i informacji, jeśli zostały wprowadzone błędnie poprzez kliknięcie zawartego w treści wiadomości przycisku <WRÓĆ DO DANYCH REZERWACJI >, co będzie skutkowało automatycznym przekierowaniem do etapu Rezerwacji, o którym mowa w lit. b i powtórzeniu kolejnych etapów Rezerwacji.
 3. Wybranie metody płatności (BLIK, przelew on-line lub przelew tradycyjny), następnie dokonanie przelewu zgodnie z wybraną metodą.
 4. Dokonanie Rezerwacji i uiszczenie Opłaty rezerwacyjnej jest potwierdzane Rezerwującemu pocztą elektroniczną poprzez przesłanie wiadomości email na adres Rezerwującego wskazany w Rezerwacji z numerem Rezerwacji.
 5. Po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie wybrany Lokal wyłączony zostaje z możliwości rezerwacji przez inne osoby oraz otrzymuje status ZAREZERWOWANE.
 6. Zaksięgowanie pieniędzy na koncie, zarezerwowanie lokalu  i jednoczesne wyłączenie z możliwości rezerwacji lokalu przez inne osoby odbywa się automatycznie po wykonaniu przelewu poprzez metodę BLIK oraz poprzez przelew on-line. W wypadku wybrania przelewu tradycyjnego termin ten wydłuża się do trzech dni roboczych.
 7. Jeżeli Rezerwacja nie może zostać ostatecznie potwierdzona, ponieważ obejmuje Lokal niedostępny do Rezerwacji, Deweloper niezwłocznie poinformuje o tym Rezerwującego. Rezerwujący wówczas ma prawo do rezygnacji z całości Rezerwacji, bądź rezygnacji z Lokalu, który jest niedostępny i wyrażenia zgody na zamianę niedostępnego w Rezerwacji Lokalu na podobny o zbliżonych parametrach, Cenie i standardzie.
 8. Rezerwacja Lokalu następuje na okres 10 dni. Po tym okresie, Rezerwacja wygasa, o ile rezerwujący nie zawrze z Deweloperem Umowy rezerwacyjnej lub Umowy deweloperskiej.
 9. Deweloper zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Rezerwacji w przypadku gdy formularz Rezerwacji zostanie wypełniony błędnie, a Deweloper nie może skontaktować się z Rezerwującym w celu weryfikacji jej danych teleadresowych.
 10. Rezerwujący może w każdym czasie zrezygnować z Rezerwacji przed upływem jej okresu, przesyłając w tym celu z adresu email wskazanego w Rezerwacji do Dewelopera na adres email: bok@ttsdevelopment.pl oświadczenia o rezygnacji z Rezerwacji oraz numer konta, na który Deweloper ma zwrócić opłatę rezerwacyjną. W takim przypadku pkt. 2 Rozdziału V Regulaminu stosuje się odpowiednio.

ROZDZIAŁ V- FORMY PŁATNOŚCI:

 1. Dokonanie przez Klienta płatności Opłaty rezerwacyjnej następuje poprzez przekierowanie do systemu Tpay i wybranie metody płatności (BLIK, przelew on-line lub przelew tradycyjny).
 2. Opłata rezerwacyjna podlega zwrotowi na rzecz Rezerwującego po upływie okresu Rezerwacji, na wniosek Rezerwującego złożony z adresu email wskazanego w Rezerwacji w którym to przesłany zostanie numer konta, na który Deweloper ma zwrócić opłatę rezerwacyjną. W sytuacji, jeżeli po upływie okresu Rezerwacji, Rezerwujący zawrze z Deweloperem Umowę rezerwacyjną lub Umowę deweloperską, o ile Strony nie postanowią inaczej, Opłata rezerwacyjna zostanie zaliczona na poczet opłaty za rezerwację Lokalu na podstawie Umowy rezerwacyjnej lub pierwszej wpłaty Ceny na podstawie Umowy deweloperskiej.

ROZDZIAŁ VI – WARUNKI REZERWACJI:

 1. W związku z dokonaną Rezerwacją, Deweloper na cały okres Rezerwacji zapewnia Rezerwującemu prawo pierwszeństwa do zawarcia Umowy rezerwacyjnej lub Umowy deweloperskiej dotyczącej Lokalu objętego Rezerwacją, zobowiązując się, że w okresie obowiązywania Rezerwacji nie będzie oferował objętego Rezerwacją Lokalu do sprzedaży innym podmiotom niż Rezerwujący, wyłączy natychmiast po zaksięgowaniu płatności sposób możliwość jego Rezerwacji na Stronie internetowej, jak również odznaczy Lokal na Stronie internetowej jako „zarezerwowany”.
 2. W przypadku jeżeli w ostatnim dniu obowiązywania ustanowionej na rzecz Rezerwującego Rezerwacji Lokalu nie dojdzie do zawarcia Umowy rezerwacyjnej lub Umowy deweloperskiej, Deweloper będzie uprawniony oferować Lokal objęty Rezerwacją do sprzedaży innym podmiotom niż Rezerwujący, chyba że niezawarcie Umowy rezerwacyjnej lub Umowy deweloperskiej nastąpi z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Dewelopera – w takim przypadku, Strony uzgodnią dodatkowy termin zawarcia Umowy rezerwacyjnej lub Umowy deweloperskiej przypadający nie później niż w terminie 14 dni od upływu terminu obowiązywania Rezerwacji, z jej jednoczesnym przedłużeniem do ustalonej daty.
 3. Deweloper zastrzega sobie prawo do zmiany numeru porządkowego Lokalu objętego Rezerwacją, a także zastrzega, że zmianie może ulec nazwa ulicy – adres Budynku (bez zmiany lokalizacji), w którym zlokalizowany będzie Lokal objęty przedmiotem Rezerwacji.
 4. Deweloper zastrzega, że: powierzchnia Lokalu objętego Rezerwacją określona na Stronie internetowej może ulec zmianie w stosunku do powierzchni tego Lokalu wskazanej w Umowie rezerwacyjnej lub Umowie deweloperskiej o nie więcej niż +/- 2%, co będzie stanowiło podstawę do korekty Ceny Lokalu w oparciu o cenę jednostkową za 1 m2 określoną dla danego Lokalu na Stronie internetowej; cena Lokalu objętego Rezerwacją określona na Stronie internetowej może ulec zmianie, jeżeli podwyższeniu ulegnie stawka podatku od towarów i usług powyżej 8%, co będzie miało wpływ na wysokość Ceny Lokalu objętego przedmiotem Rezerwacji.
 5. Deweloper na wniosek Rezerwującego, udostępni Rezerwującemu drogą elektroniczną na adres email wskazany w Rezerwacji, projekt Umowy rezerwacyjnej lub Umowy deweloperskiej, a także treść prospektu informacyjnego dotyczącego Przedsięwzięcia Deweloperskiego.
 6. Deweloper, zapewni Rezerwującemu, na jego wniosek, możliwość nieskrępowanego zapoznania się w lokalu przedsiębiorstwa przy ulicy Nałęczowskiej 14 w Lublinie z: aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, na której Deweloper realizuje Przedsięwzięcie Deweloperskie; kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego Dewelopera; kopią pozwolenia na budowę; projektem budowlanym; sprawozdaniem finansowym Dewelopera za ostatnie 2 lata.

ROZDZIAŁ VII – REKLAMACJE:

 1. W przypadku reklamacji dotyczących Rezerwacji, Rezerwujący proszony jest o przesyłanie ich drogą e-mailową na adres poczty elektronicznej: bok@ttsdevelopment.pl lub pisemnie na adres: TTS Development Piotr Turski i Wspólnicy spółka jawna z siedzibą w Lublinie przy ulicy Nałęczowskiej 14, 20-701 Lublin.
 2. Rezerwujący proszony jest, w celu usprawnienia przebiegu rozpatrywania reklamacji, o podanie następujących danych: imię i nazwisko, dokładny adres pobytu, numer zarezerwowanego mieszkania, adres email oraz o dokładne opisanie wady i żądania reklamującego.
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Rezerwujący zostanie poinformowany przez Dewelopera.
 4. Deweloper informuje, że wyraża zgodę na rozstrzyganie sporów konsumenckich w trybie ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016, poz. 1823). W razie nie uznania reklamacji przez Dewelopera, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń i zwrócić się do Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Lublinie, ul. Tomasza Zana 38 C, 20-601 Lublin. Szczegółowe procedury skorzystania z pomocy Inspekcji Handlowej dostępne są na stronie internetowej urzędu www.ihlublin.pl oraz na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Rezerwującego będącego Konsumentem, który chce skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/

ROZDZIAŁ VIII – DANE OSOBOWE I POZOSTAŁE POSTANOWIENIA:

 1. Rezerwujący dokonując Rezerwacji i/lub kontaktując się z Deweloperem mailowo, telefonicznie lub za pośrednictwem formularza kontaktowego, przekazuje Deweloperowi swoje dane osobowe.
 2. Dokonanie Rezerwacji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Rezerwującego w celu dokonania i obsługi Rezerwacji.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne celem dokonania Rezerwacji.
 4. Administratorem danych osobowych Rezerwującego jest Deweloper: TTS Development Piotr Turski i Wspólnicy spółka jawna (wcześniej: TTS Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa) z siedzibą w Lublinie przy ulicy Nałęczowskiej 14, 20-701 Lublin.

 5. W sprawach związanych z danymi osobowymi Rezerwujący może kontaktować się z Deweloperem wysyłając wiadomość e-mail na adres: bok@ttsdevelopment.pl.

 6. Deweloper w celu obsługi Rezerwacji będzie przetwarzać następujące kategorie danych osobowych: a) W przypadku Rezerwującego – osoby fizycznej: imię, nazwisko, numer telefonu, adres email; b) W przypadku Rezerwującego – osoby prawnej: numer telefonu, adres email.
 7. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Rezerwującego jest: a) w zakresie danych osobowych wskazanych w formularzu rezerwacyjnym podstawą przetwarzania jest wyrażona zgoda, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO; b) w przypadku wyrażenia przez Rezerwującego odrębnej zgody na otrzymywanie informacji handlowych i/lub informacji marketingowych podstawą przetwarzania danych osobowych w postaci adresu e-mail i/lub numeru telefonu jest wyrażona zgoda, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO; c) w przypadku ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, podstawą przetwarzania jest z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 8. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora w celu obsługi Rezerwacji.
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 10. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
 11. Dane osobowe będą przechowywane:
  • przez okres Rezerwacji tj. 10 dni od daty przesłania formularza rezerwacji lub do dnia zawarcia Umowy rezerwacyjnej lub Umowy Deweloperskiej;
  • po upływie okresu Rezerwacji do dnia zwrotu Opłaty rezerwacyjnej na rzecz Rezerwującego;
  • do czasu cofnięcia przez Rezerwującego odrębnej zgody na otrzymywanie informacji handlowych i/lub informacji marketingowych.
 1. Rezerwujący ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Rezerwującym przysługuje:
 • prawo dostępu do danych osobowych;
 • prawo do sprostowania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy deweloperskiej, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a w odniesieniu do Konsumentów również Ustawy konsumenckiej.
 2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 3. Deweloper jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z ważnych powodów (np. zmiana obowiązujących przepisów, zmiana zasad Rezerwacji). W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu odpowiednia informacja o zmianach w Regulaminie zostanie umieszczona na Stronie internetowej z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Rezerwujący ma prawo do rezygnacji z Rezerwacji.
 4. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony internetowej.
 5. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.
92

  Przed wyrażeniem poniższych zgód zapoznaj się z informacjami o przetwarzaniu danych osobowych klikając Tutaj

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez TTS Development Piotr Turski i Wspólnicy spółka jawna z siedzibą w Lublinie przy ulicy Nałęczowskiej 14, 20-701 Lublin oraz jego spółki zależne w celach marketingowych w tym m.in. dla informowania o aktualnej ofercie.
  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych (treści marketingowych) od TTS Development Piotr Turski i Wspólnicy spółka jawna z siedzibą w Lublinie przy ulicy Nałęczowskiej 14, 20-701 Lublin oraz jego spółek zależnych środkami komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez TTS Development Piotr Turski i Wspólnicy spółka jawna z siedzibą w Lublinie przy ulicy Nałęczowskiej 14, 20-701 Lublin oraz jego spółek zależnych telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących tj. telefon, wiadomości SMS/MMS dla celów marketingowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2014 r. Prawo telekomunikacyjne.

   Lublin - Mieszkanie nr 2

   Cena: 1 000 000 PLN


   Możesz teraz dokonać bezpiecznej i pewnej czasowej rezerwacji tego mieszkania. Wystarczy, że wypełnisz formularz i opłacisz zwrotną (na czas trwania rezerwacji) opłatę rezerwacyjną w kwocie 1000 zł, a my wybrane mieszkanie przetrzymamy dla Ciebie przez 10 dni. Po zaksięgowaniu wpłaty skontaktujemy się z Tobą, by umówić dogodny termin podpisania umowy.

   Administratorem danych osobowych jest TTS Development Piotr Turski i Wspólnicy spółka jawna z siedzibą w Lublinie przy ulicy Nałęczowskiej 14, 20-701 Lublin. Dane osobowe osób korzystających z formularza rezerwacji przetwarzane są w celu dokonania ograniczonej w czasie rezerwacji lokalu oraz obsługi rezerwacji. Dane osobowe będą przechowywane przez okres rezerwacji tj. 10 dni od daty przesłania formularza rezerwacji, chyba że ich dłuższe przechowywanie będzie niezbędne dla realizacji innych celów. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o przysługujących Rezerwującemu uprawnieniach, znajduje się w Regulaminie


   Lublin – Mieszkanie nr 2

   Cena: 1 000 000 PLN

   Na podany adres e-mail wysłaliśmy wiadomość. Odczytaj ją, aby dokończyć proces rezerwacji

   pl_PLPolski
   Scroll to Top